Guest Ticket Login

Nếu bạn đã tạo ra một vé trước mà không có tài khoản người dùng, bạn có thể xem các vé bằng cách nhập nội dung của bạn địa chỉ email you used to create the ticket with along with the ticket password.